© Inter IKEA Systems B.V. 2024
IKEAgatan 1, 343 36 Älmhult

1. Information om hantering av personuppgifter
IKEA Hotell värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på IKEA Hotell är det viktigt att vara öppna med hur IKEA Hotell behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.
I denna integritetspolicy, som gäller för alla IKEA Hotell gäster, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor eller bokar rum på IKEA Hotell, bor som hotellgäst hos oss eller vid kontakter med oss.
IKEA Hotell arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.IKEAHotell.se/integritetspolicy.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?
Värdshuset i Älmhult AB (IKEA Hotell), IKEAgatan 1, 343 36 Älmhult, organisationsnummer 556661-0878, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av IKEA Hotell.
IKEA Hotell har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa IKEA Hotell att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: IKEA Hotell Dataskyddsombud, Legala avdelningen Sverige, IKEA AB, Box 700, 343 81 Älmhult, telefon: 0476-81 000.
Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av IKEA Hotell?
När du besöker IKEA Hotell webbsidor eller bokar rum hos oss eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med oss).

4. Varför behandlar IKEA Hotell dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på IKEA Hotell, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna hantera beställning och administration av din bokning.

 

 

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den Hotellbokning som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna boka rum åt dig och få betalt.

För att kunna hantera frågor och ärenden.

Det är IKEA Hotells berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor från dig som gäst hos IKEA Hotell. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt bokningsavtal med dig.

För att kunna skicka marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.

The booking agreement that we have entered into with you is the legal basis for processing the personal data. The processing is necessary for us to be able to fulfill our contractual obligations towards you, e.g. provide you with offers that we think you may be   interested in.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som IKEA Hotell samlar in
IKEA Hotell behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra gäster.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter
IKEA Hotell delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

IKEA Hotell minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

7. Lagring och lagringstid
På IKEA Hotell behandlar vi information om dig som gäst för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla lag och avtal. Vi på IKEA Hotell har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.
När det gäller din köp och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.

När det gäller bokningshistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från IKEA Hotell.

8. Säkerhet för dina personuppgifter
På IKEA Hotell säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På IKEA Hotell hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra gäster.

9. Dina rättigheter
Vi på IKEA Hotell vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte IKEA Hotell tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

10. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på IKEA Hotell. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. Kamerabevakning

Värdshuset i Älmhult AB (IKEA Hotell), org. nr 556661-0878, IKEAgatan 1, 343 36 Älmhult ansvarar för kamerabevakningen i anslutning till IKEA Hotell.

12. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På IKEA Hotell är våra gästers personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som gäst alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
Telefon: +46 476-64 11 00
Email: IKEAhotell@inter.IKEA.com